Vedtekter for Tromsø Cykleklubb (Revidert etter vedtak på årsmøte 5.3.2019)

§ 1 FORMÅL

Tromsø Cykleklubb, etter dette kalt Tcyk, har til formål å virke for å og utbre interessen for sykkelsporten gjennom:

 • Å holde medlemmene orientert om de idrettslige aktiviteter som er tilgjengelige.
 • Å arrangere og bistå med å arrangere sykkelritt.
 • Å arbeide til beste for sykkelsporten på en måte som medlemmene finner formålstjenlig.
 • Å bidra til kretsen med faglig og entusiastisk arbeid.
 • Å sørge for at det sosiale samværet mellom alle aldersgrupper i klubben.
 • Å være et tilbud til alle grener innen sykkelsporten.

§ 2 MEDLEMMER

Som medlemmer av Tcyk kan opptas alle personer som har interesse for sykkelsporten og som vil arbeide i samsvar med klubbens formålsparagraf. Medlemmer som åpenbart arbeider i strid med formålsparagrafen eller som på annen måte oppfører seg til skade for klubben, kan utelukkes fra klubben. Styret kan suspendere et medlem fram til neste årsmøte. Årsmøtet kan med 2/3 flertall ekskludere medlemmet.

§ 3 ÅRSMØTET

Årsmøtet er Tcyk’s høyeste organ. Det avholdes hvert år innen utgangen av april. Skriftlig innkalling sendes eller formidles via klubbens hjemmesider til medlemmene senest 4 uker før møtedato. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. (Saksdokumentene skal være tilgjengelig til gjennomsyn én uke før møtet). Årsmøtet ledes av styreleder eller valgt møteleder. Følgende saker skal behandles:

 • 1. Åpning
 • 2. Godkjenning av innkalling
 • 3. Valg av møteleder og referent
 • 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
 • 5. Godkjenning av dagsorden
 • 6. Styrets årsrapport
 • 7. Regnskap med revisors anmerkninger
 • 8. Innkomne forslag
 • 9. Budsjett, herunder medlemskontingent
 • 10. Valg

Vedtak fattes normalt med simpelt flertall. Bare medlemmer som har betalt kontingenten er valgbare, og har forslags- og stemmerett. Årsmøtet kan innvilge andre personer møte- og talerett. Valg av styremedlemmer skjer for to år av gangen. Varamedlemmer, valgkomite (to medlemmer) og revisor (to medlemmer) velges for to år. Årsmøtet kan velge medlemmer til andre verv etter forslag fra styret for inntil ett til to år av gangen.

§ 4 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Dersom flertallet i styret eller minst 10% av medlemmene krever det, skal det avholdes ekstraordinært årsmøte. Det gjelder samme formalkrav til innkalling som for ordinært årsmøte.

§ 5 KONTINGENT

Kontingenten fastsettes av årsmøtet for påfølgende år. Medlemmer som blir stående til rest for ubetalt kontingent i to år strykes som medlem.

§ 6 STYRET

Mellom årsmøtene ledes Tcyk av et styre bestående av 6-8 medlemmer. Styret velges av årsmøtet for to år av gangen. Styret består av leder, nestleder og styremedlemmer. Det skal velges to varamedlemmer til styret. Styrelederen velges særskilt av årsmøtet. For øvrig konstituerer styret seg selv. Nestleder velges blant styrets medlemmer av styret. Dersom økonomiansvarlig ikke er en del av styret, skal denne velges av årsmøtet for ett til to år. Økonomiansvarlig som ikke er en del av styret skal rapportere til styret. Styret har fullmakt til å gjøre enkeltstående ekstraordinære disposisjoner begrenset oppad til kr 40.000 pr. gang og maksimalt for 10% av klubbens egenkapital i årsmøteperioden. Større disposisjoner må behandles av årsmøtet.

§ 7 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i disse vedtektene kan kun skje på årsmøtet med 2/3 flertall.

§ 8 UTMERKELSER

Diplom kan tildeles medlemmer som særlig har utmerket seg til beste for klubben og sykkelsporten. Diplom tildeles etter vedtak i styret. Æresmedlemskap er den høyeste utmerkelsen i Tcyk, og kan bare tildeles medlemmer etter spesielt fortjenstfull innsats, sportslig eller administrativt for klubben. Æresmedlemskap tildeles etter enstemmig vedtak i styret. Det kreves ikke medlemskontingent av æresmedlemmer.

§ 9 OPPLØSNING

Oppløsning krever 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter med minst én måneds mellomrom. Ved eventuell oppløsning av Tcyk , skal alle klubbens midler og eiendeler fryses for fem år eller tilfalle kretsen elle andre lag innenfor samme idrett.


Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og deres medlemmer er i tillegg underlagt lover og forskrifter som du kan lese mer om på NIFs sider.

Nettvettregler for Tromsø Cykleklubb

Støtt Tromsø CK hver gang du spiller!

Send SMS Grasrotandelen 985654905 til 2020